Положення про шкільний батьківський комітет

Загальні положення

Шкільний батьківський комітет створюється як дорадчий орган при  навчальному закладі.

Шкільний батьківський комітет - це орган самоврядування, який  формується з представників батьківської громадськості з метою залучення  громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих  умов ефективної роботи школи, сприяння розвитку особистості.

У своїй діяльності шкільний батьківський комітет керується  Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну  середню освіту" та іншими нормативно-правовими актами, що  регулюють діяльність навчальних закладів, цим Положенням.

Мета, завдання і принципи діяльності шкільного батьківського комітету

Метою діяльності шкільного батьківського комітету є забезпечення  доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення  освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення  проблем навчання і виховання.

Основними завданнями шкільного батьківського комітету є:

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями,

підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими  громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів  (вихованців) у школі;

сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-  технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-  оздоровчої бази;

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону  життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню  випускників загальноосвітнього навчального закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів  (вихованців);

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та школою;сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

Шкільний батьківський комітет діє на засадах:

пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи,  суспільства;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

законності, гласності.

Створення шкільного батьківського комітету та організація його  діяльності

Шкільний батьківський комітет створюється за поданням класних  керівників школи по 1 чоловіку від класу.

Шкільний батьківський комітет формується з числа представників  класів, яких обрано рішенням класних зборів або рішенням батьківської ради  з числа батьків.

Загальні збори шкільного батьківського комітету скликаються не  менше двох разів на рік. Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере  участь не менше половини учасників. Рішення приймається простою  більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати загальні збори мають  голова шкільного батьківського комітету, делегати загальних зборів, якщо за  це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи

Шкільний батьківський комітет обирає раду (простою більшістю  голосів), створює комісії, ініціативні групи, до складу яких входять  представники громадськості, шкільного учнівського самоврядування;  встановлює термін їх повноважень; заслуховує звіт голови ради шкільного  батьківського комітету; затверджує основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями  діяльності шкіл.

Члени шкільного батьківського комітету працюють на громадських  засадах.

У випадках, коли хтось із членів шкільного батьківського комітету  вибуває, на його місце обирається інша особа за поданням класного  керівника.

У період між загальними зборами діє шкільна батьківська рада.

Шкільна батьківська рада працює за планом, що затверджується

загальними зборами. Кількість засідань ради визначається їх  доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на  навчальний рік. Засідання ради можуть скликатися її головою або з  ініціативи директора школи а також членів ради. Рішення ради  приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні  не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів  вирішальним є голос голови ради. Рішення ради у семиденний  термін доводяться до відома педагогічного колективу, батьківської  громадськості.

Очолює шкільну батьківську раду голова, який обирається шляхом  голосування на її засіданні з числа членів шкільного батьківського комітету.

З числа членів шкільного батьківського комітету також обираються  заступник та секретар.

Голова шкільної батьківської ради:

скликає і координує роботу шкільної батьківської ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення шкільної батьківської  ради;

координує функції заступника, секретаря, голів комісій та інших членів;

представляє шкільний батьківський комітет в установах, підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова ради має право делегувати свої повноваження членам  батьківської ради.

У шкільному батьківському комітеті працює 5 комісій: з питань  освіти, з питань організації дозвілля; з питань формування здорового способу  життя, з питань соціального захисту учасників навчально-виховного процесу,  “Громадська батьківська приймальня”. Члени батьківського комітету  обирають комісію, у якій будуть працювати; з числа членів комісій  обирається голова комісії, його заступник, секретар.

Шкільний батьківський комітет інформує про свою діяльність у  доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні  стенди тощо.

Рішення комітету в 7-денний у  термін доводяться до відома  колективів загальноосвітнього навчального закладу, батьків,  громадськості. їх виконання організовується членами шкільного  батьківського комітету.

Не допускається втручання членів шкільного батьківського  комітету в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без  згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Права членів шкільного батьківського комітету

Члени шкільного батьківського комітету мають право:

вносити на розгляд адміністрації школи пропозиції щодо зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-  спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  школи;

сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників,  учнів (вихованців);

брати участь у розгляді звернень батьків.