МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ НА 2020-2021  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Науково-методична проблема: Формування компетентностей педагогів та здобувачів освіти через створення єдиного освітнього простору

2020-2021 р.р.– формувальний(третій етап), який передбачає створення системи формування компетентностей педагога та здобувачів освіти

Мета школи:  Удосконалення професійної майстерності шляхом створення новітнього навчального контента  педагога,  який здатний вплинути на соціалізуючу складову розвитку особистості та сприяти оновленню змісту освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, створення відповідних умов для впровадження компетентнісного підходу та інноваційних змін у процесі розбудови освітнього простору.

 

Завдання педагогічного колективу:

- формування в учнів комплексу ключових компетентностей, необхідних для самореалізації здобувачів освіти, під час уроків та позакласної діяльності;

- виховання в учнів почуття патріотизму, відповідальності, толерантності, активної життєвої позиції;

- забезпечення всебічного розвитку дітей під час освітнього процесу;

-підвищення ефективності проведення уроків та виховних заходів, підвищення рівня якості знань учнів;

- розвиток професійної компетентності педагога  шляхом упровадження сучасних інноваційних технологій з питань формування компетентісного підходу щодо соціалізації учнів;

- розроблення загальних методичних рекомендацій з реалізації  проблеми компетентнісного підходу щодо соціалізації особистості та створення нового освітнього простору;

- формування в педагогів готовності до проходження сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій

-  забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному веб-сайті;

- забезпечення академічної доброчесності усіма суб’єктами освітнього процесу;

- залучати учнів і вчителів до дослідницької роботи як вагомого чинника у ході формування компетенцій;

- розширити зв’язки з громадськими організаціями.

 

Прогнозовані результати:

 • здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;
 • аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для застосування в процесі реалізації проблеми;
 • визначення рівня роботи з реалізації проблеми (дієва самоосвітня робота);
 • спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою;
 • накопичення теоретичного матеріалу з теми.

 

Шляхи реалізації:

 • обговорення досвіду роботи вчителів, спрямування їх роботи на вирішення ключових завдань проблеми;
 • проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, дискусій, диспутів із визначеної проблеми;
 • удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація діяльності шкільних методичних об’єднань;
 • організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів, виставках, науково-практичних конференціях для учнів та вчителів, які беруть участь у роботі над проблемою;
 • спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми;
 • створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у освітній процес;
 • організація дієвої самостійної роботи педагогів із визначеної проблеми;
 • діагностика стану й ефективності освітнього процесу в школі;
 • розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі школи, кожного педагога;
 • узагальнення й упровадження в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду з даної проблеми;
 • творчі звіти вчителів за результатами проблеми, проведення моніторингу навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їхньої вихованості, розвитку:
 • проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих технологій на рівень навчальних досягнень учнів;
 • аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів;
 • удосконалення методики аналізу відвіданих уроків;
 • залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, вчителів).

 

Пріоритетні напрямки роботи

 • Формування та розвиток інноваційного потенціалу школи у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа»: рік третій.
 • Забезпечення умов для національно-патріотичного виховання.
 • Забезпечення умов для виконання здоров'язберігаючої функції освіти.
 • Проведення моніторингу якості освіти та освітніх послуг.
 • Стимулювання неперервної освіти педагогів.